Všeobecné obchodné podmieky


1. Úvodné ustanovenia 

1.1 Coaching Academy s.r.o. IČO: 36 674 257, so sídlom Šuňavcova 9, 831 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 42258/B (ďalej len „Poskytovateľ“), vydáva Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) o poskytovaní svojich služieb, ktoré sú platné pre celé územie Slovenskej republiky.

1.2 VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

1.3 VOP sa vzťahujú na poskytovanie Služieb, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentami a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. 

1.4 Pojmy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný́ význam vo všetkých záväzkovo-právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

1.5 Zaplatením ceny za objednanú Službu Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a Reklamačným poriadkom Poskytovateľa www.coachingacademy.sk 

2. Definícia pojmov 

2.1 Poskytovateľ – Coaching Academy s. r. o.

2.2 Objednávateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Poskytovateľom Zmluvu o poskytnutí Služby.

2.3 Služba – všetky produkty zverejnené na stránkach Poskytovateľa: Vykonávanie vzdelávacích programov, činnosť podnikateľského, personálneho poradenstva, Organizovanie kurzov, školení a seminárov, Konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing).

2.4 Zmluva o poskytnutí služby (ďalej len „Zmluva“) vzniká riadnym a úplným vyplnením objednávkového formulára (ďalej len „Prihláška“) Objednávateľom a potvrdením jeho odoslania stlačením tlačidla „odoslať“ na webovej stránke Poskytovateľa (www.coachingacademy.sk), prípadne zaslaním Prihlášky e-mailom prostredníctvom stránky www.coachingacademy.sk alebo priamo info@coachingacademy.sk, prípadne doručením prihlášky poskytovateľovi v listinnej podobe.

2.5 Prihláška – za riadne a úplne vyplnenú sa považuje prihláška obsahujúca informácie o objednávateľovi, označenie objednávaných služieb ponúkaných poskytovateľom a prípadne informácia o užívateľovi služby. Prihláška predstavuje záväzný́ prejav vôle objednávateľa uzavrieť zmluvný́ vzťah prostredníctvom uzavretia Zmluvy o poskytnutí služby (ďalej len „Zmluva“). Objednávateľ berie na vedomie, že uzatvorením Zmluvy mu vzniká povinnosť úhrady objednaných služieb.

2.6 Užívateľ – fyzická osoba, ktorá využíva služby dodané poskytovateľom, t.j. napríklad osobne sa zúčastní kurzu, ktorý́ na základe Zmluvy objednal objednávateľ. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť užívateľovi všetky potrebné informácie, potrebné k plnohodnotnému využívaniu objednanej služby, vyplývajúce zo Zmluvy, najmä zásady účasti na objednanej službe. Objednávateľ sa zaväzuje, že pre poskytovateľa zabezpečí všetky potrebné súhlasy užívateľa, nevyhnutné pre riadne plnenie objednanej služby.

2.7 Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nevyužíva poskytované služby v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.8 Cena – hodnota služby, čiastka na úhradu, dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci služby. Ak je poskytovateľ platca dane, je k cene účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení, platných v čase poskytnutia služby. Poskytovateľ je viazaný́ svojou ponukou vrátane ceny do uplynutia lehoty splatnosti preddavkovej faktúry.

2.9 Oddeliteľnosť – neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

2.10 Vzťah Zmluvy a VOP – v prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Poskytovateľ a Objednávateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý́ v zmluve nie je upravený́ inak.

2.11 Doručovanie – Poskytovateľ aj Objednávateľ plne uznávajú elektronickú komunikáciu, t.j. doručovanie písomností prostredníctvom webu Poskytovateľa (www.coachingacademy.sk), prípadne prostredníctvom e-mailu Poskytovateľa (info@coachingacademy.sk, dalibor@coachingacademy.sk) a e-mailu Objednávateľa, uvedeného v Prihláške. 

3. Predmet plnenia 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať kompletné vzdelávanie v koučovacích zručnostiach pre budúcich koučov,  pre manažérov zavádzajúcich koučovacie prvky do manažérskej praxe, rovnako tak firmám a organizáciám zavádzajúcim do praxe koučovaciu kultúru. Rovnako pre jedincov, ktorý sú účastníkmi vzdelávania z dôvodu sebarozvoja či dopĺňania si vzdelávania v oblasti komunikácie s ľuďmi.

3.2 Poskytované kurzy a programy:

3.2.1 Medzinárodne ICF certifikovaný výcvik: Integratívny koučing a kľúčové kompetencie

3.2.2 Mentoring a Supervízia

3.2.3 Vnútrofiremné projekty: Inner Leadership, Svet polarít, Leadership, zavádzanie koučovacích prvkov a koučovacej kultúry do firmy; Koučovacie zručnosti na pracovisku, Líder ako mentor a kouč

3.2.4 Koučing: individuálne koučovanie a koučovanie tímov

3.2.5 Koučovacie zručnosti na pracovisku

3.2.6 Psychologické poradenstvo

3.2.7. Systemický koučing, Systemické konštelácie, Firemné konštelácie

3.2.8. Garuda dotazníky, interpretácie výsledkov a nastavenie rozvoja

3.2.9. Manažérsky rozvoj v oblasti softskills

3.3 Niektoré poskytované kurzy Poskytovateľa služieb sa skladajú z viacerých častí (ďalej len „moduly“).

4 Zakúpenie Služby

4.1 Kurzy je možné zakúpiť ako celok.

4.2 Po doručení Prihlášky, Prihlasovacieho formulára zo strany Objednávateľa je Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa služieb vystavená zálohová faktúra na celú cenu kurzu (ak je to predmetné spolu s DPH), ktorá mu bude následne zaslaná na jeho e-mailovú adresu, uvedenú v Prihláške. Po uhradení celej ceny kurzu, alebo po uhradení dohodnutej časti sumy, ktorá je upravená splátkovým kalendárom zo zálohovej faktúry má Objednávateľ garantované miesto v kurze.

4.3 Po úhrade zálohovej faktúry vystaví Poskytovateľ Objednávateľovi daňový́ doklad – potvrdenie o prijatí platby a po dodaní služby vystaví Poskytovateľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení riadny daňový́ doklad – faktúru za poskytnuté služby. Všetky daňové doklady – faktúry zasiela Poskytovateľ služieb Objednávateľovi elektronicky na adresu uvedenú Objednávateľom v Prihláške, s čím Objednávateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Úhradou ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa uvedený́ na zálohovej faktúre. 

5 Storno Prihlášky 

5.1 V prípade, že sa nebude Objednávateľ (resp. Užívateľ) môcť zúčastniť kurzu, na ktorý sa prihlásil, je po dohode s lektormi možný presun na nasledujúci kurz.

5.2 Ak na strane Objednávateľa (resp. Užívateľa) vzniknú závažné dôvody, pre ktoré vynechá niektorý́ z modulov kurzu, má možnosť nahradiť si ho v ďalšom priebehu kurzu bez ďalších poplatkov, uvedené sa vzťahuje iba na jeden modul v rámci jedného objednaného kurzu.

5.3 Preloženie účasti na module je možné jedenkrát bez poplatku, pokiaľ Objednávateľ (resp. Užívateľ) oznámi svoju neúčasť na module minimálne sedem (7) a viac kalendárnych dní pred dňom, v ktorom sa uskutoční modul. Pokiaľ bola účasť Objednávateľa (resp. Užívateľa) na module v prechádzajúcom období preložená, ďalšie preloženie je možné s poplatkom vo výške 20 % z ceny modulu, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe zálohovej faktúry Poskytovateľa.

5.4 Ak Objednávateľ (resp. Užívateľ) oznámi svoju neúčasť na zakúpenom module menej ako sedem (7) kalendárnych dní pred začiatkom modulu, môže si modul nahradiť, pokiaľ uhradí zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny modulu. V prípade, že zmluvnú pokutu Objednávateľ neuhradí, účasť na module mu prepadne.

5.5 V prípade, že sa Objednávateľ (resp. Užívateľ) nezúčastní kurzu z akéhokoľvek dôvodu a neoznámi svoju neúčasť podľa odsekov 5.3 a 5.4 tohto článku, tak Objednávateľ nemá nárok na vrátenie ceny za modul a v prípade neúčasti na celom kurze za celý kurz.

5.6 Pokiaľ Objednávateľ (resp. Užívateľ) preruší kurz bez predchádzajúcej dohody s lektorom, úhrada za kurz mu nebude vrátená. V kurze bude môcť pokračovať až po opätovnom uhradení chýbajúcich modulov.

5.7 Prerušenie kurzu je možné len zo závažných dôvodov po individuálnej dohode s lektorom.

5.8 Medzinárodne platný certifikát môže byť podľa podmienok ICF udelený len tým Objednávateľom (resp. Užívateľom), ktorí sa zúčastnia všetkých modulov a počas kurzu preukazujú progres v kľúčových koučovacích kompetenciách zadefinovaných ICF.

5.9 Objednávateľ má právo od Zmluvy o kúpe služby odstúpiť, a to písomným oznámením o odstúpení, ktoré je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi (ďalej len „Odstúpenie“). Pri Odstúpení je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie objednanej Služby:

a) 0% storno poplatok z ceny – ak je Odstúpenie doručené v čase dlhšom ako 1 (jeden) kalendárny mesiac pred termínom začatia kurzu.

b) 20% storno poplatok z ceny za objednanú Službu – ak je Odstúpenie doručené v čase kratšom ako 1 (jeden) kalendárny mesiac pred termínom začatia kurzu a zároveň v čase dlhšom ako 2 (dva) kalendárne týždne pred termínom začatia kurzu;

c) 50 % storno poplatok z ceny za objednanú Službu – ak je Odstúpenie doručené v čase kratšom ako 2 (dva) kalendárne týždne pred termínom začatia kurzu.

d) 0% storno poplatok ak nie je spokojný s kvalitou služby a oznámi to písomne do 10 kalendárnych dní od začiatku prvého modulu výcviku.

5.10 Objednávateľ, ktorý́ je spotrebiteľom, je oprávnený́ od Zmluvy (Objednávky) odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa jej uzavretia. Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa služba začala plniť s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo každého Objednávateľa odstúpiť od zmluvy i v iných prípadoch, v ktorých to tieto VOP výslovne ustanovujú.

5.11 Zrušenie / zmena termínu individuálnej koučovacej hodiny alebo mentoringu sa musí uskutočniť v dostatočnom časovom predstihu minimálne 24 hodín pred dohodnutým termínom, inak bude služba účtovaná ako dodaná. 

6 Zmluva uzavretá na diaľku 

6.1 Kúpna zmluva uzavretá na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa ako Zmluva o kúpe služby sa pokladá za uzavretú medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v jednej z nasledovných foriem: 

a) výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Poskytovateľa a Objednávateľa najmä prostredníctvom webového portálu Poskytovateľa a na základe riadne a v stanovenom rozsahu vyplnenej záväznej Prihlášky Objednávateľom, ktorá bola Poskytovateľovi doručená vo forme elektronického formulára. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu služby prevodným príkazom na bankový účet Poskytovateľa na základe zálohovej faktúry, resp. faktúry.

b) za súčasnej fyzickej prítomnosti Poskytovateľa a Objednávateľa mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa na základe riadne a v stanovenom rozsahu vyplnenej a Poskytovateľovi odovzdanej záväznej Prihlášky. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu služby prevodným príkazom na bankový́ účet Poskytovateľa na základe zálohovej faktúry, resp. faktúry v zmysle Čl. IV týchto VOP. 

7 Práva a povinnosti zmluvných strán  

7.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať informácie tykajúce sa objednaného kurzu, ako

i oboznamovať Objednávateľa so zmenami súvisiacimi s kurzom.

7.2 Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do Služieb a týchto VOP. Zmeny poskytovania Služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú Objednávateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na webovom sídle Poskytovateľa (www.coachingacademy.sk) alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v prihláške.

7.3 Ak Objednávateľ najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámení o zmenách v poskytovaní Služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Objednávateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny. VOP v aktuálnom znení sa vzťahujú aj na zmluvné vzťahy Poskytovateľa a Objednávateľa, ktoré vznikli pred ich účinnosťou.

7.4 Objednávateľ (resp. Užívateľ) berie na vedomie a súhlasí s tým, že: 

a) počas kurzu sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými Poskytovateľom;

b) poskytne Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie objednanej Služby (kurzu, výcviku, workshopu, semináru, stretnutiu).

7.5 Objednávateľ (resp. Užívateľ) sa okamihom začatia užívania Služby zaväzuje, že ju bude užívať v súlade s VOP, všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Poskytovateľa. Porušenie VOP Objednávateľom (resp. Užívateľom) oprávňuje Poskytovateľa k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania Služieb. Ak bude prístup k Službám z dôvodu preukázaného porušenia VOP Objednávateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť Zmluvy medzi Poskytovateľom

a Objednávateľom, pričom nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

7.6 Objednávateľ sa zaväzuje uviesť v Prihláške pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných a kontaktných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej Prihláške Objednávateľa a Objednávateľ zodpovedá za tým spôsobenú škodu Poskytovateľovi.

7.7 Zároveň sa Objednávateľ zaväzuje vyplniť pri objednaní Služby pre viacerých Užívateľov ich registračné údaje spôsobom uvedeným v Prihláške.

7.8 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi celú cenu za objednané Služby vopred formou úhrady zálohovej faktúry.

7.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že získa súhlas koučovanej osoby, ktorej video alebo audio záznam z koučovacieho rozhovoru bude v závere výcviku odovzdaný Coaching Academy s.r.o. V prípade, ak spoločnosť požiada o predloženie tohoto súhlasu objednávateľ ho Coaching Academy s.r.o., v písomnej podobe bezodkladne predloží. Každý účastník audio či video záznamu z koučovacieho, mentorského stretnutia, ktoré je určené na výcvikové účely, účasťou na nahrávke vyjadruje súhlas s jeho použitím na definovaný účel, ktorý je explicitne pomenovaný na začiatku nahrávky. Nahrávky sú určené len a len pre účely výcviku, len pre lektora a účastníkov nahrávky, resp. účastníkov daného konkrétneho výcviku. 

8. Zmena poskytovania Služieb

8.1 V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú Poskytovateľovi zabezpečiť objednanú Službu, lektora podľa uzavretej zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jej zmenu alebo Službu zrušiť, pričom je povinný́ oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.

8.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz, alebo posunúť termín v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet Účastníkov potrebný́ pre uskutočnenie konkrétneho vzdelávacieho podujatia.

8.3 Pri zrušení kurzu zo strany Poskytovateľa má Objednávateľ právo voľby, či od Zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu inej Služby. 

9. Reklamácia 

9.1 Postup pri uplatňovaní reklamácie na Služby poskytované Poskytovateľom je upravený

v Reklamačnom poriadku Poskytovateľa. Reklamačný poriadok je zverejnený na webovom portály Poskytovateľa (www.coachingacademy.sk) alebo je odkomunikovaný ako príloha vo vzájomnej emailovej komunikácii.

9.2 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlí zisk, vzniknuté prerušením poskytovania Služieb podľa Zmluvy, Objednávky alebo VOP Objednávateľovi (resp. Užívateľovi). 

10. Ochrana osobných údajov 

10.1 Osobné údaje Objednávateľa (resp. Užívateľa) sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018.

10.2 Poskytovateľ (v zmysle uvedených právnych úprav ako Prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje Objednávateľa (resp. Užívateľa), ktorý je fyzickou osobou, v nevyhnutne nutnom rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, fakturačné údaje ako aj ďalšie údaje uvedené v prihláške (ďalej len ako „osobné údaje“) na právnom základe za účelom poskytnutia Služby. Osobitný súhlas Objednávateľa (resp. Užívateľa) sa v tomto prípade nevyžaduje.

10.3 Kompletné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v dokumente Zásady spracúvania osobných údajov, ktorý je sprístupnený na webovom sídle Poskytovateľa (www.coachingacademy.sk)/ resp. je odkomunikovaný ako príloha vo vzájomnej emailovej komunikácii. 

11. Riešenie sporov 

11.1 Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.

11.2 Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.3 Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení.

11.5 Poskytovateľ aj Objednávateľ uzatvorením Zmluvy akceptujú vôľu riešiť prípadné vzájomné spory ohľadom uzatvorenej Zmluvy dohodou. 

12. Osobitné dojednanie

12.1 Kurzov a programov sa môže zúčastniť len Objednávateľ (vrátane Užívateľov, ktorých prihlási Objednávateľ), ktorý dovŕšil vek 18 (osemnásť) rokov. 

13. Záverečné ustanovenia 

13.1 Zmluva a VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku.

13.2 Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP. 

13.3 Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom sídle Poskytovateľa (www.coachingacademy.sk).

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 21.10. 2022. 

Reklamačný poriadok

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1.     Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby ponúkané a poskytované spoločnosťou Coaching Academy s.r.o., IČO: 36 674 257, so sídlom Šuňavcova 9, 831 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 42258/B.

2.     Reklamačný poriadok je záväzný pre Poskytovateľa aj Objednávateľa.

3.     Týmto reklamačným poriadkom Poskytovateľ informuje Objednávateľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

4.     Reklamačný poriadok je umiestnený na webovom sídle Poskytovateľa: www.coachingacademy.sk.

5.     Momentom zaplatenia ceny za objednanú Službu Objednávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom. 

Článok II.

Výklad pojmov

1.     Poskytovateľ = Coaching Academy s. r. o. (ďalej len „Poskytovateľ“).

2.     Objednávateľ = fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s Poskytovateľom zmluvu o poskytnutí služby a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Objednávateľ“).

3.     Užívateľ = fyzická osoba, ktorý využíva poskytované služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu svojho zamestnávateľa (ďalej len „Užívateľ“).

4.     Služba = všetky produkty zverejnené na stránkach Poskytovateľa: sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, vykonávanie vzdelávacích programov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, organizovanie kurzov, školení a seminárov, konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing) (ďalej len „Služba“).

5.     Reklamácia = uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby.

6.     Vybavenie reklamácie = ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej služby, výmenou služby za inú, vrátením ceny účtovanej za poskytnutú službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny účtovanej za poskytnutú službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. 

Článok III.

Zodpovednosť za vady

1.     Poskytovateľ zodpovedá za to, že služba ponúkaná Užívateľovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s charakterom ponúkanej služby a uzavretou zmluvou.

2.     Poskytovateľ zodpovedá za vady ponúkanej služby po dobu jej poskytovania Objednávateľovi. 

Článok IV.

Uplatnenie reklamácie

1.     Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu:

2.     a) na kvalitu poskytovanej služby, teda rozsah kurzu uvedený v ponuke, kvalifikáciu lektorov, miesto konania a typ objednaného kurzu.

3.     b) na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že faktúra za Službu nebola vystavená v súlade so zmluvou a cenníkom Poskytovateľa.

4.     Reklamáciu musí Objednávateľ uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 kalendárnych dní, inak právo na reklamáciu zaniká. Poskytovateľ preferuje osobné uplatnenie reklamácie Objednávateľom, resp. Užívateľom a to bezprostredne po vzniku jej dôvodu.

5.     Reklamáciu v zmysle bodu 1 tohto článku môže Objednávateľ uplatniť: osobne v sídle Poskytovateľa alebo e-mailom na adrese: info@doubleb.sk.

6.     Reklamácia musí obsahovať: identifikačné a kontaktné údaje Objednávateľa (adresu bydliska, príp. sídlo, telefónne číslo, e-mail). Objednávateľ presne označí a popíše vadu služby ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Objednávateľa došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej služby. Objednávateľ ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vyrozumenia o vybavení reklamácie (osobne, e-mailom), prípadne ďalšie potrebné údaje. V prípade reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnutú Službu musí Objednávateľ uviesť aj číslo faktúry, ktorej sa reklamácia týka.

7.     Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Objednávateľom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Objednávateľom uvedenú kontaktnú adresu.

8.     Uplatnenie reklamácie na správnosť vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za poskytovanú Službu nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Objednávateľa povinnosti zaplatiť faktúru v lehote splatnosti.

9.     Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Služby spôsobili:

10. okolnosti vylučujúce zodpovednosť;

11. vedomé alebo nevedomé nerešpektovanie doporučení a podmienok využívania Služby stanovených Poskytovateľom zo strany Objednávateľa, resp. Užívateľa;

12. nedbanlivostné konanie Objednávateľa, resp. Užívateľa
alebo

13. ak Objednávateľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu Služby alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil.

14. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Objednávateľ uplatnil reklamáciu u Poskytovateľa, t.j. deň, keď písomná reklamácia je doručená Poskytovateľovi v súlade s bodom 3 tohto článku. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 4 tohto článku, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Objednávateľ ani na výzvu Poskytovateľa nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

Článok V.

Vybavenie reklamácie

1.     Pri osobnom uplatnení reklamácie Poskytovateľ vykoná všetky kroky na okamžité vybavenie reklamácie. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť okamžite, vystaví lektor / konateľ Poskytovateľa Objednávateľovi prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.

2.     Pri uplatnení reklamácie prostredníctvom e-mailu zašle Poskytovateľ Objednávateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie na ním uvedenú e-mailovú adresu.

3.     Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej riadneho uplatnenia.

4.     Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 3 tohto článku má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu Služby za inú.

5.     O vybavení reklamácie vydá Poskytovateľ Objednávateľovi výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu Poskytovateľ splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.

6.     O vybavení reklamácie informuje Poskytovateľ Objednávateľa zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu Objednávateľa.

7.     Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Článok VI.

Spôsoby vybavenia reklamácie

1.     Ak sa na poskytovanej Službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ.

2.     Poskytovateľ s Objednávateľom sa môžu dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovanej Služby za inú.

3.     Ak sa na Službe objavia neodstrániteľné vady, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania Služby. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje konateľ Poskytovateľa.

4.     V prípade, že sa šetrením nepreukáže deklarovaná vada Služby, Poskytovateľ ukončí reklamačný proces odôvodneným zamietnutím reklamácie.

5.     V prípade uznania reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej sumy, Poskytovateľ Objednávateľovi sumu vo výške oprávnene reklamovaného rozdielu ceny vráti. 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

1.     Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 21.10. 2022.

2.     Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

3.     Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Poskytovateľa vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia – Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.