Zásady spracúvania osobných údajov


Ochrana osobných údajov

Od 25. mája 2018 prichádza k zmenám v oblasti ochrany osobných údajov z dôvodu, že sa ruší zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Uvedené predpisy nahradil nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sú účinné od 25.05.2018.

Prevádzkovateľ

Coaching Academy, s.r.o., IČO: 36 674 257, so sídlom Šuňavcova 9, 831 02 Bratislava, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 42258/B, v zastúpení konateľom Mgr. Daliborom Bednaříkom.

 

Všeobecne

Pre spoločnosť Coaching Academy s.r.o. je ochrana a bezpečnosť Vašich osobných údajov dôležitá a záleží nám na ich ochrane ako aj na zrozumiteľnom informovaní o tom, aké údaje zhromažďujeme a ako ich spracúvame. Pri každom kroku sa spoločnosť Coaching Academy s.r.o. riadi platnou legislatívou.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, zaslaním e-mailu na info@coachingacademy.sk  alebo prostredníctvom pošty na adresu Coaching Academy s.r.o., Šuňavcova 9, 831 02 Bratislava.

 

Definícia pojmov

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Spracúvaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie operácií alebo súboru operáciíns osobnými údajmi, počnúc ich získavaním až po likvidáciu. Zákon o ochrane osobných údajov príkladmo vymenúva niektoré, najčastejšie vykonávané spracovateľské operácie, napríklad získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

 

Aké osobné údaje od Vás zhromažďujeme?

Osobné údaje sa vzťahujú na akékoľvek faktické alebo osobné informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Pri registrácií vyplnením formulára na našej webovej stránke za účelom prihlásenia na odber a zasielanie informačných emailov z našej spoločnosti, zbierame od Vás informácie v rozsahu najmä meno, priezvisko a emailová adresa. V prípade vyplnenia kontaktného formulára „Neváhajte nás kontaktovať“ zbierame od Vás informácie v rozsahu najmä meno, priezvisko a emailovú adresu. V prípade vyplnenia kontaktného formulára na spätné kontaktovanie zbierame od Vás informácie v rozsahu najmä meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo.  Zároveň zbierame údaje z našej písomnej komunikácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete.

V ostatných prípadoch rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov vyplýva vždy z konkrétnej poskytnutej služby a účelu, na ktorý boli poskytnuté a ide najmä aj o nasledovné kategórie osobných údajov:

·       Osobné kontaktné údaje – v rozsahu najmä meno, priezvisko, adresa trvalého/ prechodného bydliska, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, akademický titul.

·       Zmluvné údaje – napríklad obsah objednávky adresovanej našej spoločnosti alebo zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb.

·       Platobné údaje – ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb a produktov.

·       Poskytnuté služby a produkty – produkty a služby, IP adresa.

 

Ako od Vás získavame osobné údaje?

Vaše údaje zbierame viacerými spôsobmi – pri registrácií cez prihlasovací formulár, resp. vyplnením formulára na našej webovej stránke, prostredníctvom telefonátu, osobného rozhovoru, písomnej komunikácie, v súvislosti s poskytovaním našich služieb na základe objednávky alebo zmluvy.

Informácie sú získané teda priamo od dotknutej osoby alebo tretích osôb, ktoré nám poskytnú údaje o dotknutej osobe, napr. zákonný zástupca, splnomocnená osoba.

Spracovávame tiež údaje získané z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, teda iných verejných alebo zákonných zdrojov, a to aj v prípade ak nie ste našim klientom. Ich spracovanie taktiež podlieha ustanoveniam GDPR.

V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie určitých osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné služby.

 

Prečo tieto údaje potrebujeme?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné aj najmä preto, aby sme mohli:

·       poskytovať služby našim klientom;

·       plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a

·       chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Osobné údaje získané pri registrácii na našej webovej stránke a cez našu webovú stránku na odber noviniek sú v prvom rade využívané na marketingové a reklamné účely a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami a vedenie záznamov. Tieto údaje môžu byť taktiež použité k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely. Len na základe Vášho súhlasu s poskytnutím týchto údajov Vám môžeme následne zasielať informačné marketingové materiály.

Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke sú v prvom rade využívané na komunikáciu medzi Vami a našou spoločnosťou a vedenia záznamov. Tieto údaje môžu byť taktiež použité k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely. Taktiež na základe Vášho súhlasu s poskytnutím týchto údajov Vám môžeme následne zasielať informačné, reklamné a marketingové materiály.

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel

Právny základ podľa GDPR

Poskytnutie objednanej služby

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods.1 písm. b)

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a)

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi SR

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c)

Marketingové účely

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a)

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Oprávnený záujem nás, našich klientov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)

 

Ako môžete zmeniť, aktualizovať alebo odstrániť svoje osobné údaje?

Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať na základe žiadosti odoslanej našej spoločnosti písomne alebo emailom. Zároveň máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov formou žiadosti odoslanej našej spoločnosti písomne alebo emailom. Na Vašu žiadosť budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť Coaching Academy s. r. o. ich nebude ďalej spracovávať.

Ak si neželáte byť naďalej informovaný o novinkách a dostávať odborné články prostredníctvom emailu, môžete ich odber zrušiť kliknutím na „odhlásiť odber” v dolnej časti emailu. Spoločnosť Coaching Academy s. r. o. si za prevedenú akciu neúčtuje žiadny poplatok.

 

Strany, ktoré môžu mať prístup k Vašim údajom

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere. Zdieľať Vaše údaje s tretími stranami môžeme napríklad za nasledovných okolností:

·       Spoločnosť môže poskytnúť Vaše údaje aj ďalším príjemcom – sprostredkovateľom. Na tento účel má spoločnosť so sprostredkovateľmi uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy

·       Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi alebo klientmi, štátnymi orgánmi, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi, ak si to vyžaduje zákon.

 

Do akých krajín prenášame osobné údaje?

Coaching Academy s.r.o. zaobchádza s Vašimi údajmi hlavne v rámci EU/EHP, ale v určitých prípadoch môžeme spolupracovať so spoločnosťami mimo EU/EHP. Keď presúvame Vaše údaje mimo EU/EHP robíme tak len v tom prípade, ak máme podporu na presun v súlade s podkladmi podľa EU direktívy o ochrane údajov (GDPR).

 

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

 

Uchovávanie osobných údajov

Informácie o Vás budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelov, na ktoré boli informácie získané. Po naplnení účelov budú informácie vymazané. Doba uchovávanie informácií môže byť rozdielna od účelu, pre ktorý boli získané. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch máme aj zákonnú povinnosť uchovávať informácie napríklad na daňové alebo účtovné účely.

 

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa EÚ zákona o ochrane údajov máte určité práva.

Vaše práva

Čo to znamená

Právo na prístup:

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

·       Prečo spracovávame Vaše osobné údaje.

·       Aké kategórie osobných údajov spracovávame.

·       S kým Vaše osobné údaje zdieľame.

·       Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty.

·       Aké máte práva.

·       Odkiaľ Vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás).

·       Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie).

·       Ak Vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame.Právo na opravu alebo zmenu:

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie a žiadame Vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno, číslo mobilu, email adresu alebo ak ste sa presťahovali.


Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie:

Ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.


Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.

Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov.Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.


Právo na odvolanie súhlasu

V prípadoch keď požiadame o Váš súhlas na spracovanie osobných údajov, máte právo tento súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať.


O Vašej požiadavke budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade podozrenia máte právo na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, prostredníctvom dataprotection.gov.sk.

 

Čo sú cookies a ako ich využívame?

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení. Spoločnosť Coaching Academy s. r. o. používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vašu návštevu na www.coachingacademy.sk.

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Na základe cookies získavame údaje ako je celkový počet zákazníkov a taktiež sa informujeme, či ste už našu stránku navštívili. Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať.

Aby sme dokázali lepšie pochopiť návštevníkov našich stránok, používame tiež službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc.

Služba Google Analytics používa cookies za účelom analýzy spôsobu užívania našich webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane Vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google, Inc., prenesené a uložené na serveri spoločnosti Google, Inc. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne. Dáta sú určené výhradne pre vyhodnocovanie používania webových stránok. Anonymita je zaručená tým, že spoločnosť Google, Inc., nebude spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Spoločnosti Google, Inc., nebudú odoslané ani žiadne iné osobné údaje ako napríklad email, meno, telefónne číslo.

Môžete odmietnuť používanie súboru cookies, čím zabránite zberu dát o Vás. Urobiť tak môžete voľbou v nastaveniach Vášho prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadače nájdete na týchto adresách:

·       Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk

·       Google Chrome: https://support.google.com/

·       Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sk/

·       Opera: https://help.opera.com/opera/Windows/2393/cs/controlPages.html

·       Safari: https://support.apple.com/

Viac informácií ku cookies nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

 

Kontaktné údaje

Ak sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete dataprotection.gov.sk